تئاتردرمانی (سایکودراما) که با بهره‌گیری از هنر تئاتر و درگیرکردن فرد در یک فضای نمایشی سعی در درمان آسیب‌های روانی دارد امروز یکی از شیوه‌های روان‌درمانی در دنیا شناخته می‌شود. در ایران نیز برخی متخصصان روانشناسی آشنا با حوزه تئاتر و «سایکودراما» سعی دارند در کلینیک‌ها و مراکز درمانی خود به مدد این شیوه به بیماران کمک کنند که البته موفقیت‌هایی نیز به دست آورده‌اند.