مدیتیشن
10
آبان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

چشمانت ترا قادر می سازند در روز صدها نفر را ببینی،ولی همیشه کسی هست که نمی توانی او را ببینی! این شخص خودت هستی...

 سعی کن بدون آنکه در آینه نگاه کنی ،خودت را نقاشی کنی و اگر نقاش خوبی نیستی سعی کن چهره خودت را به خاطر آوری!!.سپس در مقابل آینه قرار بگیر و ببین چقدر با تصویر ذهنی خودت تفاوت داری!

 در مورد روان چه می گویی؟

هر روز افراد زیادی را می بینی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهی، غافل از اینکه این خودت هستی که نیاز به تجزیه و تحلیل داری...

 برای دقایقی چشمانت را ببند و برای ملاقات با خودت آماده شو ،انسانها آینه ای برای یکدیگر هستند و تو می توانی بازتاب روان خودت را در دیگران ببینی...

 وقتی خصوصیاتی را در دیگران می بینی و تحسین می کنی، در واقع بخشهایی از وجود خود را ملاقات می کنی...زمانی هم که خصوصیاتی را در دیگران می بینی و مورد سرزنش قرار می دهی بخشهایی از وجود خودت را ملاقات می کنی...

 چیزی نیست که در دیگری ببینی و بخشی از خودت نباشد...

 وقتی به قدر کافی با خودت صادق باشی، می توانی با پذیرش بخشهای مجروح خود به ترمیم آنها بپردازی...

 

رضا بافتی