مدیتیشن
08
مهر

مراقبه خودشناسی - 1 مهر

ارسال شده در مراقبه
by rezabafti

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانش از دیگران می رسد اما خرد از عمیق ترین عمق وجود...

دانش مانند این است که تو چاله های زیادی بکنی اما برای خردمند شدن تو ناچاری به کندن یک چاه اکتفا کنی و تا ژرفای وجودت پیش بروی...

برای دست یافتن به خرد درون باید صبور و خستگی ناپذیر بود.

 

برای دقایقی چشمانت را ببند و به یاد بیاور تو تنها می توانی یک کار انجام دهی، خودت را از پراکندگی ها نجات بده و فقط بر یک موضوع متمرکز باش...

در یک مورد تا می توانی عمیق و عمیق تر شو...

 

رضا بافتی